Dydaktyka i tematyka badawcza

Dydaktyka

Klinika prowadzi zajęcia z pediatrii o następującej tematyce: choroby układu oddechowego (studenci IV roku Wydziału Lekarskiego), nefrologia, hematologia i onkologia dziecięca oraz patologia okresu noworodkowego (V rok Wydziału Lekarskiego), stany zagrożenia życia w pediatrii, choroby dziedzicznie uwarunkowane oraz endokrynologia (VI rok Wydziału Lekarskiego). Zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego prowadzone są również w Poradni Onkologicznej, Hematologicznej, Poradni Fakomatoz oraz w Pracowni Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej. Od 2012 roku zajęcia w Klinice mają również studenci anglojęzyczni (English Division).

Od 1999 roku prowadzone są również zajęcia z pielęgniarstwa pediatrycznego dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu. Od roku 2005 w Klinice prowadzone są zajęcia z pediatrii dla studentów zagranicznych w ramach programu „Erasmus – Sokrates – Long Life Learning”. W ramach szkolenia podyplomowego w Klinice odbywają staż podyplomowy lub specjalizacyjny absolwenci uczelni medycznych oraz lekarze specjalizujący się w dziedzinie pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej, transplantologii i medycyny rodzinnej.

Tematyka badawcza

W Klinice realizowane są następujące tematy badawcze:

 • Choroba nowotworowa u dzieci (biologia, klinika, wyniki leczenia, powikłania)
 • Transplantacja komórek macierzystych
 • Nienowotworowe choroby u dzieci
 • Immunologia kliniczna: wrodzone i nabyte niedobory odporności
 • Fakomatozy

Habilitacje

 • 2004 – Andrzej Kurylak - Apoptoza indukowana przez leki cytostatyczne jako miara wrażliwości komórek nowotworowych na chemioterapię
 • 2005 – Jan Styczyński - Modulacja odpowiedzi ex vivo na prednizolon w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci w świetle mechanizmów steroidooporności
 • 2013 - Sylwia Kołtan - Fenotyp i genotyp komórek NK u dzieci i młodych dorosłych leczonych z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej

Doktoraty (od 2003)

 • 2003 – Robert Dębski - Ocena układu immunologicznego dzieci z chorobą nowotworową (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
 • 2003 – Katarzyna Dylewska - Ocena zachowania się prokalcytoniny oraz interleukiny 6, TNF-alfa i interleukiny 10 u gorączkujących dzieci z chorobą nowotworową w okresie mielosupresji (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
 • 2003 – Aldona Katarzyna Jankowska - Ocena aktywności L-asparaginazy u dzieci z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
 • 2003 – Agnieszka Wojtkiewicz - Dysplazje neuroektodermalne (fakomatozy) ze szczególnym uwzględnieniem nerwiakowłókniakowatości typu 1 - doświadczenia własne (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
 • 2004 – Izabela Pałgan - Wybrane czynniki angiogenne (VEGF i bFGF) w niektórych chorobach nowotworowych u dzieci (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
 • 2005 – Elżbieta Grześk - Obraz kliniczny i stężenie IL-15, IL-18, INF-gamma u dzieci z zapaleniem oskrzelików (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
 • 2007 – Monika Pogorzała - Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego u dzieci i młodzieży - doświadczenia własne (promotor: dr hab. Andrzej Kurylak)
 • 2007 – Małgorzata Kubicka - Profil diagnostyczny ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci (promotor: dr hab. Jan Styczyński)
 • 2008 – Karolina Dulęba - Terapia alternatywna i uzupełniająca u dzieci z chorobą nowotworową (promotor: dr hab. Jan Styczyński)
 • 2010 – Krzysztof Czyżewski - Mechanizmy oporności komórek białaczkowych na selektywne inhibitory kinazy tyrozynowej (promotor: dr hab. Jan Styczyński, prof. UMK)
 • 2010 – Joanna Szczepanek - Profile ekspresji genetycznej i oporności na cytostatyki w strategii diagnostyczno-terapeutycznej ostrych białaczek limfoblastycznych u dzieci (promotor: dr hab. Jan Styczyński, prof. UMK)
 • 2011 - Agnieszka Jatczak-Gaca - Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci w regionie kujawsko-pomorskim: mega-analiza 50 lat (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński)
 • 2011 - Barbara Tejza - Ocena stanu odżywienia dzieci z chorobą nowotworową (promotor: dr hab. Andrzej Kurylak, prof. UMK)
 • 2012 - Magdalena Piątkowska - Oporność in vitro na cytostatyki w ostrych białaczkach (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński)
 • 2012 - Beata Kołodziej - Analiza wybranych czynników warunkujących odpowiedź komórek nowotworowych na chemioterapię in vitro w eksperymentalnym modelu glejaka mózgu, chłoniaka nieziarniczego i ostrych białaczek (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński)
 • 2012 - Anna Hagner - Ocena zaburzeń w układzie kostnym u dzieci i młodych dorosłych z nerwiakowłókniakowatością typu 1 (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
 • 2012 - Monika Richert-Przygońska - Małopłytkowość immunologiczna u dzieci – aspekty kliniczne i patofizjologiczne w świetle współczesnych definicji (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
 • 2013 - Beata Kuryło-Rafińska - Determinanty odpowiedzi in vitro na chemioterapię w opornych postaciach ostrych białaczek u dzieci (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński)
 • 2013 - Anna Jaworska-Posadzy - Minimalna choroba resztkowa w ostrych białaczkach u dzieci (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński)
 • 2016 - Ewelina Pukownik - Rekonstytucja układu immunologicznego po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński)
 • 2017 - Anna Dąbrowska - Ocena skuteczności rozpoznań pierwotnych niedoborów odporności w oparciu o standardy i zmodyfikowany model diagnostyczny: doświadczenia własne (promotor: dr hab. Sylwia Kołtan)