Ramowy plan zajęć dla VI roku Wydziału Lekarskiego

Seminaria

Numer Temat i prowadzący
1. Urazy, zatrucia, wypadki. Narkomania i alkoholizm u dzieci.
(Andzej Kołtan)
2. Wrodzone błędy metaboliczne (wrodzona niedoczynność tarczycy, galaktozemia, fruktozemia, fenyloketonuria).
(Sylwia Kołtan)
3. Zaburzenia łaknienia (anorexia nervosa, bulimia). Otyłość.
(Agnieszka Jatczak- Gaca)
4. Problem przemocy w rodzinie. Zespół dziecka maltretowanego. Wykorzystywanie seksualne dzieci. Zasady komunikacji w pediatrii.
(Katarzyna Jankowska)
5. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci.
(Sylwia Kołtan)
6. Gorączka o nieustalonej przyczynie i bakteriemia. Posocznica u dzieci.
(Elżbieta Grześk)
7. Cukrzyca i stany hipoglikemiczne u dzieci.
(Katarzyna Jankowska)
8. Ostra niewydolność oddechowa. Postępowanie reanimacyjne.
(Krzysztof Czyżewski)
9. Transplantacja komórek macierzystych.
(Jan Styczyński)
10. Zasady stosowania krwi i składników krwi.
(Andrzej Kołtan)

 

Nauczanie problemowe

Przez 5 dni bloku prowadzone są dla całej grupy - dotyczą często spotykanych problemów w praktyce pediatrycznej, a w ich rozwiązaniu oczekuje się aktywnego udziału studentów.

Opracowanie historii choroby

Jest warunkiem zaliczenia bloku. Przez 4-5 dni studenci opracowują szczegółową historię choroby pacjenta przydzielonego im przez asystenta. Historia choroby powinna w szczególności zawierać dokładne badanie podmiotowe i przedmiotowe przeprowadzone samodzielnie przez studenta, rozpoznanie wstępne choroby/problemu medycznego, wykaz proponowanych badań i konsultacji wraz z uzasadnieniem lub przedstawieniem wskazań do ich wykonania, różnicowanie występujących objawów/dolegliwości i proponowane dalsze postępowanie. W ostatnim dniu studenci są zobowiązani dostarczyć napisane/wydrukowane historie asystentowi - są one zwykle omawiane w podgrupach.

Ćwiczenia

Odbywają się w każdym dniu zajęć w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii, ew. w poradniach przyklinicznych.