Odrabianie zajęć z pediatrii - studenci V i VI roku

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest odrobienie wszystkich nieobecności!

Nieobecności na ćwiczeniach i seminariach są traktowane jednakowo, tzn. osoba, która w danym dniu opuściła tylko seminarium, i tak musi odrobić zajęcia. Zgodnie z regulaminem ogólnym studiów w CM UMK nieobowiązkowe są jedynie wybrane wykłady, a obecność na ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowa.

Osoby, które muszą odrobić zajęcia z pediatrii (zaznaczam, że zgodnie z regulaminem można odrobić jedynie usprawiedliwione obecności), mogą to zrobić wyłącznie w dniach wolnych od zajęć  (niedopuszczalne jest opuszczanie jednych zajęć w celu odrobienia innych). W praktyce na odrabianie pozostają jedynie dni między świętami w grudniu (27-29 grudnia 2017) i w czasie przerwy semetralnej (29 stycznia - 6 lutego 2018). Nie przewiduje się odrabiania zajęć na dyżurach lub w dni wolne od pracy. W szczególnych sytuacjach można odrabiać zajęcia w innych godzinach (ale tylko po ustaleniu z sekretariatem Kliniki i za zgodą lekarza prowadzącego zajęcia).

W celu odrobienia zajęć proszę skontaktować się telefonicznie lub osobiście z sekretariatem Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Po sprawdzeniu list obecności i potwierdzeniu możliwości odrobienia zajęć, przydzielony zostanie asystent, u którego zajęcia będą realizowane (w pierszej kolejności będzie to sasystent, którego zajęcia zostały opuszczone). Odrabianie zajęć odbywa się w godzinach przedpołudniowych na zasadzie opracowania pacjenta/przypadku.