Odrabianie zajęć z pediatrii - studenci V i VI roku

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest odrobienie wszystkich nieobecności!

Nieobecności na ćwiczeniach i seminariach są traktowane jednakowo (nieobecność na seminarium = nieobecność na ćwiczeniach = nieobecność na seminarium i ćwiczeniach w tym samym dniu). Zgodnie z regulaminem ogólnym studiów w CM UMK nieobowiązkowe są jedynie wybrane wykłady, a obecność na ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowa.

Osoby, które muszą odrobić zajęcia z pediatrii (zaznaczam, że zgodnie z regulaminem można odrobić jedynie usprawiedliwione obecności), mogą to zrobić wyłącznie w dniach wolnych od zajęć  (niedopuszczalne jest opuszczanie jednych zajęć w celu odrobienia innych). Nie przewiduje się odrabiania zajęć na dyżurach (zwykle nie pozwalają na zajmowanie się studentami) lub w dni wolne od pracy. W szczególnych sytuacjach można odrabiać zajęcia w innych godzinach, na dyżurach lub w dni wolne od pracy, ale tylko po ustaleniu z sekretariatem Kliniki i za zgodą lekarza prowadzącego zajęcia.

W celu odrobienia zajęć proszę skontaktować się telefonicznie lub osobiście z sekretariatem Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Po sprawdzeniu list obecności i potwierdzeniu możliwości odrobienia zajęć, przydzielony zostanie asystent, u którego zajęcia będą realizowane (w pierszej kolejności będzie to sasystent, którego zajęcia zostały opuszczone). Standardowo odrabianie zajęć odbywa się w godzinach przedpołudniowych na zasadzie opracowania pacjenta/przypadku.