Syllabus

 

 1. Wzrastanie i rozwój dziecka (od okresu prenatalnego)
  • Czynniki wpływające na urodzeniową masę ciała
  • Utrata masy ciała przy urodzeniu
  • Zmiana proporcji ciała w poszczególnych przedziałach wiekowych
  • Czynniki wpływające na wzrastanie w okresie postnatalnym
  • Dziecko z niską / nadmierną masą ciała
  • Dziecko niskorosłe, nadmiernie wysokie, przewidywana wysokość po osiągnięciu dorosłości
  • Obwody głowy
  • Kontrola czynności zwieraczy
  • Rozwój zębów
  • Okres dojrzewania płciowego
  • Siatki centylowe
 2. Rozwój mentalny
  • Prawidłowy rozwój, sposoby jego oceny
  • Opóźnienia w w nabyciu takich czynności jak: uśmiechanie się, chodzenie, mowa
  • Mental subnormality, mental superiority
  • Mózgowe porażenie dziecięce
  • Zaburzenia uczenia się - dysleksja
 3. Genetyka kliniczna
  • Zaburzenia liczby chromosomów (trisomie chromosomów 21, 18, 13), delecja (46, XX, 4p-) tj. zesp. Wolf-Hirschhorn
  • Zaburzenia chromosomów płciowych: zesp. Turnera (45,X), Zesp. Klinefeltera, zesp. 47,XYY; Fragile X syndrome
  • Wrodzone błędy metabolizmu
  • Choroby spichrzeniowe
 4. Choroby gruczołów wewnętrznego wydzielania
  • Niedoczynność przysadki
  • Nadczynność przysadki
  • Moczówka prosta
  • Nadczynność i niedoczynność gruczołu tarczowego, nowotwory tarczycy
  • Przytarczyce: niedoczynność: wrodzona, nabyta; pseudoniedoczynność
  • Kora nadnerczy: hyperaldosteronizm, wrodzony przerost kory nadnerczy; niedoczynność kory nadnerczy
  • Rdzeń nadnerczy: pheochromocytoma
  • Układ moczowo-płciowy; wnętrostwo, opóżnione dojrzewanie płciowe
 5. Zaburzenia metabolizmu
  • Hypoglikemia
  • Hyperglikemie: cukrzyca
  • Porfirie
  • Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
 6. Odżywianie
 7. Noworodek
  • Zasady resuscytacji
  • Zamartwica
  • Zakażenia u noworodków (min. wewnątrzłonowa pneumionia, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek, zakażenie paciorkowcowe) (zakażenia nabyte w okresie pourodzeniowym; bakteryjne zapalenie spojówek, pępka, kości, bakteryjne biegunki, toksoplazmoza)
  • Żółtaczki okresu noworodkowego
 8. Laryngologia i układ oddechowy
  • Ranula
  • Thyroglossal duct cyst
  • Epidermoid cyst
  • Zakażenia ucha zewnętrznego, środkowego, zapalenie wyrostka sutkowatego
  • Zaburzenia słuchu
  • Schorzenia górnych dróg oddechowych (przeziębienie, bakteryjne, zapalenia gardła)
  • Ropień pozagardłowy, okołomigdałkowy
  • Przerost migdałków podniebiennych i gardłowego
  • Laryngomalatia
  • Zespół krupu, zapalenie tchawicy
  • Zakażenia dolnych dróg oddechowych: zapalenie oskrzeli, bronchiolitis
  • Rozstrzenie oskrzeli
  • Zapalenie płuc, niedodma, odma
 9. Choroby układu krążenia
  • Zaburzenia rytmu serca (zatokowa tachykardia, napadowa nadkomorowa tachykardia, skurcze dodatkowe, wrodzony całkowity blok serca)
  • Wrodzone wady serca (PDA, wspólny pień płucny, VSD, AV), sinicze wady serca (tetralogia Fallota)
  • Zapalenie wsierdzia, pericarditis, choroba Kawasaki
 10. Brzuch i choroby przewodu pokarmowego
  • Wady ściany powłok brzusznych
   • omphalocele
   • gastroschisis
   • wrodzony brak mięśniówki powłok brzusznych (Prune belly, triad syndrome)
   • przepuklina pępkowa
   • przepuklina pachwinowa
   • pępek (ziarniniak)
   • przetrwały przewód pępowinowo-jelitowy (omphalomesenteric duct)
   • uchyłek Meckela
   • duplication cysts
   • przetrwały urachus
  • Wątroba i drogi żółciowe
   • ostre wzw
   • przewlekłe wzw
   • marskość wątroby i jej różnorodne przyczyny (nadciśnienie wrotne)
   • inne choroby dróg żółciowych
    • atrezja dróg żółciowych
    • choledochal cyst
    • wrodzone anomalie pęcherzyka żółciowego
    • nabyte choroby pęcherzyka żółciowego
  • Trzustka
   • ostre zapalenie trzustki
   • mukowiscydoza
  • Schorzenia żołądkowo-jelitowe
   • achalazja
   • refluks żołądkowo-przełykowy
   • pylorostenoza
   • choroba wrzodowa
   • ostra choroba biegunkowa
   • przewlekła biegunka i zespoły złego wchłaniania
   • celiakia
   • alergia na białko mleka krowiego
   • abetalipoproteinemia
   • limfagiektazje jelitowe
   • niedobory odporności
   • guzy przewodu pokarmowego
   • przewlekła biegunka w okresie dzieciństwa i u młodzieży
    • nietolerancja laktozy (pierwotna i wtórna)
    • przewlekłe choroby zapalne przewodu pokarmowego (colitis ulcerosa, choroba Leśniowskiego-Crohna)
    • zespół jelitowej utraty białka
  • Niedrożność jelit u noworodków
   • atrezja jelit (dwunastnicy, trzustka obrączkowata)
   • malrotation of intestine
   • meconium ileus
   • choroba Hirschprunga
  • Niedrożność jelit u starszych dzieci
   • wgłobienie
  • Zapalenie wyrostka jelitowego
  • Różne
   • polipy
   • zespół drażliwego jelita
   • zaparcia
   • encopresis
   • szczelina odbytu
   • kolki jelitowe
 11. Układ moczowo-płciowy
  • Objawy kliniczne
   • poliuria
   • oliguria
   • częstomocz, konieczność oddania moczu
   • moczenie nocne
   • krwiomocz
   • białkomocz
   • obrzęki
   • nadciśnienie tętnicze
  • Zakażenia dróg moczowych (częstość, etiologia , patogeneza, objawy kliniczne, rozpoznanie, leczenie, dalsza obserwacja kliniczna)
  • Zespół nerczycowy (nerczyca lipidowa) (epidemiologia, etiologia, patogeneza, histopatologia, obraz kliniczny, rozpoznanie różnicowe, powikłania, leczenie , rokowanie)
  • Kłębkowe zapalenia nerek (okzn)
  • Zespół hemolityczno-mocznicowy
  • Nefropatia cukrzycowa
  • Niewydolność nerek (ostra i przewlekła)
  • Zaburzenia transportu cewkowego (anatomia i fizjologia)
  • Wrodzone wady układu moczowego
 12. Układ nerwowy
  • Zaburzenia wzrostu kości czaszki
   • mikrocefalia
   • makrocefalia
   • craniostenosis
   • craniosynostosis
  • Wrodzone zaburzenia rozwojowe
   • przepukliny mózgowe i oponowe
   • myelodysplasia
   • wodogłowie
   • guz rzekomy (pseudotumor)
  • Krwawienia wewnątrzczaszkowe
   • krwiak nadtwardówkowy
   • krwiak podtwardówkowy
   • podtwardówkowe effusion
   • krwawienie podpajęczynówkowe
  • Padaczka i stany napadowe
   • grand mal
   • petit mal
   • minor motor seizures
   • simple partial (focal) seizures
   • complex partial (temporal lobe, psychomotor) seizures
   • drgawki gorączkowe
   • reflex epilepsy
   • napady zanoszenia się
   • napady niesklasyfikowane
   • stan padaczkowy
  • Wrodzone i zwyrodnieniowe choroby układu nerwowego
   • dystrofie mięśniowe
   • wrodzone miopatie
   • wrodzone zespoły neurogenne
   • rdzeniowo-móżdżkowe zespoły degeneracyjne
   • fakomatozy
   • lipidozy
   • leukodystrofie
   • panencephalitis podostre, włókniejące
   • choroba Wilsona
   • polineuropatie
   • zespół Guillain-Barre
   • polimyositis
   • miastenia gravis
   • dziecko wiotkie
   • MPD
  • Guzy mózgu
   • objawy kliniczne
   • guzy tylnego dołu czaszki
   • guzy nadnamiotowe
   • guzy splotu naczyniowego
   • guzy wewnątrzrdzeniowe
   • ropień mózgu
   • ropień nadtwardówkowy
 13. Układ kostny
  • Wrodzone anomalie
   • deformacje klatki piersiowej
   • deformacje kończyn
  • Uogólnione choroby kości
  • Osteogenesis imperfecta
  • Krzywica, krzywica oporna
  • Nowotwory kości
  • Kręcz szyi (objawy, przebieg kliniczny, leczenie)
  • Rozwojowa dysplazja bioder
  • Deformacje stóp stwierdzane przy urodzeniu (stopa końsko-szpotawa itp.)
  • Deformacje stopy pojawiające się po urodzeniu
  • Wady postawy (lordoza, skolioza)
  • Schorzenia infekcyjne układu kostnego; osteomyelitis, tbc, septyczne i aseptyczne zapalenie stawów, synovitis of the hip)
  • Urazy
 14. Układ krwiotwórczy
  • Niedokrwistości (niedoborowe, aplastyczne, hemolityczne)
  • Methemoglobinemia
  • Zaburzenia układu białokrwinkowego
  • Leukopenia
  • Leukocytoza
  • Zaburzenia układu krzepnięcia
  • Małopłytkowości spowodowane nadmiernym niszczeniem, upośledzoną produkcją
  • Skazy naczyniowe - choroba Scholein-Henocha
  • Trombocytoza
  • Wrodzone osoczowe zaburzenia krzepnięcia (hemofilie)
  • Nabyte osoczowe zaburzenia krzepnięcia - DIC
  • Nadkrzepliwość
 15. Choroby nowotworowe
  • Ostre białaczki (ALL, AML)
  • Przewlekła białaczka
  • Chłoniaki (ziarnicze i nieziarnicze)
  • Neuroblastoma
  • Guz Wilmsa
  • Guzy kości (osteosarcoma, guz Ewinga)
  • Guzy tkanek miękkich
  • Guzy wątroby
  • Histicytoza z komórek Langerhansa
  • Guzy OUN
  • Transplantacja komórek krwiotwórczych w okresie rozwojowym
  • Póżne następstwa choroby nowotworowej, jej leczenia, transplantacji komórek krwiotwórczych
 16. Choroby tkanki łącznej
  • Gorączka reumatyczna
  • Reumatoidalne zapalenie stawów
  • Uogólniony toczeń trzewny
  • Zapalenie skórnomięśniowe
  • Twardzina
  • Rumień guzowaty
  • Zapalenia naczyń (vasculitis): periarteritis nodosa, choroba Kawasaki, choroba Schonlein-Henocha, borelioza
 17. Układ odpornościowy i szczepienia
  • Ontogeneza układu odpornościowego i układ odpornościowy u noworodka
  • Niedobory układu odpornościowego
  • Szczepienia
 18. Choroby infekcyjne dzieci i młodzieży
  • Zakażenia bakteryjne
   • Posocznica i bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (etiologia, patogeneza, obraz kliniczny, rozpoznanie, leczenie, następstwa, zapobieganie)
   • Zakażenia gronkowcowe (ogólnie) oraz
    • gronkowcowe zapalenie płuc
    • gronkowcowe zapalenie jelit
    • Staphylococcal Scalded Syndrome (SSSS)
    • Toxic Shock Syndrome
   • Zakażenia paciorkowcowe (ogólnie) i ich powikłania oraz
    • paciorkowcowe zapalenie płuc
    • płonica
    • róża
    • impetigo
    • infekcje chirurgiczne
   • Krztusiec
   • Błonica
   • Tężec
   • Grużlica (etiologia, epidemiologia, patogeneza, obraz kliniczny, rozpoznanie, leczenie, zapobieganie)
   • Salmonelloza, shigelloza
   • Zakażenia Helicobacter pylori
   • Zakażenia atypowymi mykobakteriami
   • Tularemia
   • Bruceloza
   • Borelioza
  • Zakażenia wirusowe
   • Zakażenia enterowirusami (postacie kliniczne)
    • zakażenia poliowirusami
    • zakażenia wirusami Coxackie
    • zakażenia ECHO
   • Zakażenia dróg oddechowych
    • zakażenia wirusami grypy
    • zakażenia wirusami RS
   • Świnka
   • Różyczka
   • Odra
   • Zakażenia wirusami Herpes
   • Zakażenia CMV
   • Mononukleoza zakażna i inne jednostki chorobowe wywoływane przez wirus EBV
   • Roseola infantum (exanthema subitum)
   • Ospa wietrzna
   • Wścieklizna
   • Zakażenia wirusem HIV u dzieci
   • Common cold (coryza)
   • Wirusowe zapalenia wątroby (A, B, C i inne)
   • Zakażenia parwowirusem B 19
  • Zakażenia pierwotniakowe
   • Amebiaza
   • Toksoplasmoza
   • Pneumocystis carinii
  • Zakażenia pasożytnicze
   • Lamblioza
 19. Choroby alergiczne
  • Choroby alergiczne dróg oddechowych (alergiczny nieżyt nosa, astma oskrzelowa)
  • Atopowe zapalenie skóry
  • Pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy
  • Alergia pokarmowa
 20. Choroby skóry
  • Plamy typu "kawa z mlekiem"
  • Plama mongolska
  • Zmiany naczyniakowe
  • Zmiany skórne u noworodków
   • potówki
   • przerost gruczołów łojowych
   • uogólnione łojotokowe zapalenie skóry
  • Infekcyjne schorzenia skórne
   • grzybice
   • świerzb
   • inne
  • Alergiczne
   • pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy
   • erythema multiforme
   • erythema nodosum
   • wysypki polekowe
  • Pieluszkowe zapalenie skóry
  • Trądzik
  • Granuloma anulare
 21. Zaburzenia zachowania i czynności poznawczych
  • Zaburzenia snu
  • Zaburzenia żywienia
  • Ssanie kciuka
  • Moczenie nocne
  • Lęki
  • Tiki
  • Kłamstwa
  • Kradzieże
  • Agresywność
  • Fobia szkolna
  • Zaparcia
  • Encopresis
  • Depresja
  • Somnambulism
  • Opóżnienie mowy
  • Rozwojowa dysleksja
  • Zespół nadruchliwości/deficytu uwagi
  • Zaburzenia rozwoju mentalnego
 22. Diagnostyka różnicowa
  • Zaburzenia świadomości
  • Zasady badania nieprzytomnego dziecka
  • Przyczyny zaburzeń przytomności
  • Zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego
  • Drgawki
  • Zespół nieprawidłowego przyrostu masy ciała (failure to thrive and dwarfism)
  • Dyspnoë
  • Cyanosis
  • Niewydolność krążenia u dzieci
  • Przewlekłe problemy odnoszące się do układu oddechowego
   • kaszel
   • wheezing
   • stridor
   • tachypnoë
   • utrata masy ciała
   • krwioplucie
  • Gorączka
  • Bóle kończyn
  • Wymioty
  • Nieprawidłowa masa w jamie brzusznej
  • Bóle brzucha
  • Żółtaczka
  • Hepatomegalia
  • Melena
  • Obrzęki
  • Ascites
  • Nadciśnienie tętnicze
  • Powiększenie węzłów chłonnych
  • Splenomegalia
  • Krwawienia i wybroczyny
  • Otyłość i zaburzenia rozwoju płciowego
  • Przedwczesne i opóżnione dojrzewanie
  • Wysypki skórne
 23. Różne
  • Zatrucia
  • Postępowanie w ostrym bólu brzucha u dzieci i młodzieży
  • Postępowanie w ataku astmy/stanie astmatycznym
  • Postępowanie w bronchiolitis
  • Postępowanie w zatrzymaniu krążenia
  • Postępowanie w zespole krupu
  • Postępowanie przy wzdętym brzuchu

Początek strony