Regulamin dydaktyczny zajęć z pediatrii i regulamin przeprowadzania egzaminu końcowego

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny

dot. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

jednolite studia magisterskie oraz studia I i II stopnia na Wydziale Lekarskim CM UMK

obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

(niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem Studiów UMK w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

 

 

 

A.    Dane ogólne dotyczące jednostki dydaktycznej i realizowanego przedmiotu:

1)            Nazwa jednostki dydaktycznej:

Katedra Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii

Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii

2)            Kierownik zespołu dydaktycznego: prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki

3)            Osoby odpowiedzialne za dydaktykę:

      Katedra Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii

lek. Alicja Salamon-Górna,

      Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii

 dr n. med. Aldona Katarzyna Jankowska , dr n. med. Robert Dębski


 

4)            Nazwa przedmiotu: Choroby dzieci.

5)            kierunek: lekarski

6)            rok studiów: rok III , rok IV, rok V, rok VI

7)            Dyżury nauczycieli akademickich:

      Podane na tablicach informacyjnych w poszczególnych Katedrach

 
 

B.     Forma realizowania przedmiotu:

1)            Rodzaj zajęć dydaktycznych:

Rok III

wykłady:  30 godzin

ćwiczenia: 30 godzin

Rok IV

seminaria: 30 godzin

ćwiczenia: 30 godzin

ROK V

seminaria: 60 godzin

ćwiczenia:  60 godzin

ROK VI

ćwiczenia: 120 godzin

dodatkowo - wybrana specjalizacja:  180 godzin

 

2)  Zajęcia dydaktyczne są realizowane zgodnie z tematyką zawartą w sylabusie i rozkładzie zajęć ustalonym przez Kierownika jednostki.

3)  Zajęcia dydaktyczne w formie wykładu prowadzi nauczyciel z tytułem naukowym profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego posiadający dorobek naukowy związany z wykładanym przedmiotem, a wyjątkowo wykład może być prowadzony przez nauczyciela akademickiego ze stopniem doktora.

4)  Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych jest obowiązkowe: obecność studenta na wykładach, ćwiczeniach i seminariach jest kontrolowana.

5)Studenci są zobowiązani do punktualnego stawiania się na zajęcia z odpowiednim przygotowaniem teoretycznym. Spóźnienia przekraczające 15 min. mogą być traktowane jako nieobecność.

6)  Niezrealizowane zajęcia dydaktyczne z powodu godzin rektorskich nie podlegają odrabianiu, ale  przypisane im treści obowiązują przy weryfikacji wiedzy na kolokwium i egzaminie.

7)   Na pierwszych zajęciach Studenci zapoznają się z organizacją zajęć, w tym również z terminami konsultacji z prowadzącym, regulaminem dydaktycznym, zasadami BHP oraz warunkami uzyskania zaliczenia przedmiotu. Zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami BHP Student potwierdza własnoręcznym podpisem.

8)            Naruszanie przepisów BHP może spowodować niedopuszczenie lub wykluczeniez zajęć dydaktycznych.

9)            Student ma prawo prowadzenia dyskusji odnośnie poruszanych problemów w trakcie prowadzonych zajęć dydaktycznych i podczas konsultacji.

10)            Student powinien okazywać szacunek wobec nauczycieli i innych pracowników Uczelni oraz kolegów i pacjentów, w tym również poprzez odpowiedni do okoliczności strój i godne zachowanie.

 

C.    Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

1)            Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie całościowej pozytywnej oceny z ćwiczeń (kolokwiów cząstkowych, prac zaliczeniowych, raportów itp.), seminariów i wykładów, których treści są zgodne z efektami kształcenia zawartymi w sylabusie. Materiał omawiany na wykładach powinien być egzekwowany podczas kolokwiów cząstkowych lub/i na egzaminie, stanowiąc jedocześnie dowód obecności studenta na wykładach. Ponadto wymagane jest przedstawienie zaliczeń w Karcie umiejętności praktycznych.

2)            Na ćwiczenia i seminaria student zobowiązany jest być przygotowanym merytorycznie z zakresu bieżących zagadnień przewidzianych w planie zajęć: weryfikacja wiedzy studentów odbywa się systematycznie. Formę weryfikacji tej wiedzy np. kolokwium omawia prowadzący na pierwszych zajęciach podając szczegółowo treści, terminy i sposób oceniania.

 

D.    Forma i warunki zaliczenia końcowego przedmiotu:

1)      Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie przedmiotu (zgodnie z punktem C).

2)      Zakres materiału obowiązującego do egzaminu jest zgodny z efektami kształcenia zawartymi w sylabusie i obejmuje treści prezentowane podczas wykładów, seminariów i ćwiczeń oraz zawarte w zalecanym piśmiennictwie. 

3)      Egzaminy pisemne z przedmiotów, które realizowane są w systemie blokowym odbywają się 2 x w roku akademickim: w semestrze zimowym i letnim, w terminach uzgodnionych ze Starostą roku. Egzaminy ustne z tych przedmiotów mogą odbywać się w sesji ciągłej.

4)      Studenci przystępujący do egzaminu muszą okazać dokument potwierdzający ich tożsamość.

5)      Egzamin końcowy ma formę testową w postaci testu wyboru w liczbie 120 pytań zawierających po 5 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Czas trwania egzaminu jest uzależniony od objętości tekstu zadań egzaminacyjnych wg zasad:

a.      do 35 tys. znaków - 120 min.

b.      od 35 tys. do 38 tys. znaków - 130 min.

c.       od 38 tys. do 41 tys. znaków - 140 min.

d.      od 41 tys. do 44 tys. znaków - 150 min.

e.       od 44 tys. do 47 tys. znaków - 160 min.

f.        powyżej 47 tys. znaków - 180 min.

6)      Wyniki są ogłaszane najpóźniej w ciągu pięciu dni od przeprowadzonego egzaminu.

7)      Część pisemna egzaminu jest przeprowadzana w sposób zapewniający anonimowość studenta, także dla egzaminatora. Odtajnienie danych osobowych studentów odbywa się po ogłoszeniu wyników wg numerów kodowych studentów, w obecności wybranego Studenta.   

8)      Minimalny próg procentowy dla oceny dostatecznej wynosi 56%

9)      Przeliczenia procentowe poprawnych odpowiedzi na skalę ocen przedstawiają się następująco

 

liczba punktów – odsetek liczby zadań

Liczba punktów

ocena

≥90%

≥ 107

bdb

82-89%

98 - 106

db+

75-81%

89 - 97

db

65-74%

77 - 88

dst+

56-64%

67 -76

dst

<56%

0 - 66

ndst

 

10)  Po zakończeniu egzaminu testowego - ale przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej - Student ma prawo złożyć pisemne zastrzeżenie, co do poprawności merytorycznej pytań testowych lub błędów drukarskich. Zgłoszone zastrzeżenia zostaną zweryfikowane przed ogłoszeniem wyników. Przy uznaniu zgłoszonego zastrzeżenia, zastrzeżone pytania testowe będą pomijane, co obniży liczbę możliwych do uzyskania punktów.  

11) W ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników Student - w obecności nauczyciela akademickiego - ma prawo wglądu do swej pracy i do karty odpowiedzi.

12)  Student, który nie zdał egzaminu ma prawo przystąpić do jednego egzaminu poprawkowego w formie ustnej w terminie ustalonym przez Kierownika Jednostki - podanym do wiadomości z miesięcznym wyprzedzeniem, albo wcześniej przy obopólnej zgodzie. Na wniosek Studenta w uzasadnionych przypadkach Dziekan może wyznaczyć tzw. egzamin komisyjny.

13)  Podczas egzaminu zabrania się korzystania z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz urządzeń umożliwiających wizualną rejestrację tekstów egzaminacyjnych lub porozumiewanie się z innymi osobami na odległość (np. telefon komórkowy). Zachowanie Studenta wskazujące na posiadanie pomocy lub urządzeń o których mowa powyżej, albo stwierdzenie takich urządzeń będzie skutkowało automatycznym uzyskaniem oceny niedostatecznej na egzaminie i może powodować skierowanie sprawy do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.

14)  Niezgłoszenie się na egzamin podlega zapisom Regulaminu Studiów (rozdział VIII, § 36 pkt. 6).

 

E.     Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych lub zajęć niezaliczonych z innych powodów

1)      Niedozwolone jest opuszczenie zajęć z przyczyn nieusprawiedliwionych, toteż nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniu uniemożliwia zaliczenie bloku tematycznego.

2)      Nieobecność na zajęciach dydaktycznych należy usprawiedliwić bezpośrednio po ustąpieniu jej przyczyny.

3)      Nieobecność z przyczyn zdrowotnych wymaga zaświadczenia lekarskiego (jeden dzień może być usprawiedliwiony bez zaświadczenia), a w przypadkach losowych udokumentowanego stosownego potwierdzenia.

4)      Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach jest traktowana jako ćwiczenie niezaliczone, przez co nie zwalnia studenta od zaliczenia materiału w czasie możliwie najkrótszym.

5)      Ćwiczenia i seminaria należy odrobić w formie i terminach wyznaczonych przez kierownika dydaktycznego. Nie należy wyznaczać studentowi odrabiania zajęć z inną grupą studencką, jeśli w tym samym czasie odbywa On inne planowe zajęcia.  

6)      Nieodrobienie zajęć uniemożliwia przystąpienie do kolokwium/zaliczenia/egzaminu.

7)      Obecność na wykładach jest obowiązkowa - obecność studenta potwierdza się znajomością zagadnień wykładowych, uwzględnionych  na kolokwiach i egzaminach.

 

F.     Zalecane piśmiennictwo:

1)      Podręczniki wiodące :

·         K. Kubicka, W. Kawalec, (red.): Pediatria, tom 1-2, Warszawa 2006, wydanie III (dodruk 2010), Wydawnictwo Lekarskie PZWL;

Pediatria - Podręcznik do Państwowego Egzaminu Lekarskiego iegzaminu specjalizacyjnego, Red. A. Dobrzańska i J. Ryżko, Urban i Partner 2005

·         J.J. Pietrzyk, H. Szajewska, J. Mrukowicz (red.): ABC zabiegów w pediatrii, Medycyna Praktyczna 2010

·         Obuchowicz (red) - Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii, PZWL 2010 r.

 
 

G.    Ogólne i szczegółowe przepisy BHP wymagane podczas realizacji procesu dydaktycznego w jednostce.

1)      Studenci przed przystąpieniem do zajęć mają obowiązek pozostawiać odzież wierzchnią w szatni oraz bezwzględnie wyłączyć telefony komórkowe.

2)      Studentów zobowiązuje się do posiadania i zakładania stroju ochronnego, wynikającego ze specyfiki danej jednostki (czysty fartuch, zmienne obuwie) i zaopatrzenie się w drobny sprzęt medyczny (stetoskopy, latarki i miara centymetrowa (przynajmniej jedna na podgrupę)).

3)      Podczas zajęć dydaktycznych obowiązuje bezwzględne przestrzeganie czystości, zakaz spożywania pokarmów, palenia tytoniu, pozostawania pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających i używania ognia. Student nie stosujący się do tych zaleceń zostanie relegowany z zajęć.

4)      Na zajęciach dydaktycznych zabrania się wykonywania zdjęć i/lub nagrywania zajęć dydaktycznych bez zgody wykładowcy przy użyciu aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów i jakiegokolwiek innego sprzętu elektronicznego wyposażonego w aparat fotograficzny i/lub kamerę. Obowiązuje również zakaz używania urządzeń rejestrujących wyłącznie dźwięk (np. dyktafonów).

5)      Odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane postępowaniem niezgodnym z przepisami BHP i P/POŻ ponosi student.

 

H.    Informacja o kole naukowym (opiekun, charakterystyka koła- liczba członków,  tematyka badawcza, formy zajęć, czas i miejsce spotkań, ewentualnie dotychczasowe osięgnięcia)  

 

Katedra Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii

SKN Gastroenterologiczne (opiekun: dr n. med. Monika Parzęcka)

 

Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii

SKN Pediatrii, Hematologii i Onkologii (opiekun: dr n. med. Monika Richert-Przygońska, dr n. med. Krzysztof Czyżewski)

SKN Komunikacja w Opiece Medycznej (opiekun: dr n. med. Aldona Katarzyna Jankowska)